Hồ sơ năng lực

NĂNG LỰC ĐỘI NGŨ

I. CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP :

1 . Nguyễn Mỹ Hà – Kỹ sư ngành môi trường – Giám Đốc

2. Đồng Thị Thật – Kỹ sư môi trường – kiêm chuyên viên thiết kế – thẩm tra thậm đinh – chủ

trì thiết kế.

3. Phạm Văn Tới – Thạc sĩ – Phó trưởng bộ môn Năng Lượng & môi trường – Trường đại

học xây dựng Hà Nôi.

4. Trần Hưng Mạnh – kỹ sư môi trường – Giám sát chỉ huy công trình.